Caatherine

17 tekstów – auto­rem jest Caa­the­rine.

Kiedy stłukł się kieliszek, znów po­myślałam że to nie potrzebne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 stycznia 2012, 21:35

Każdy ma jedną szan­se, ale nie każdy ją widzi. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 27 września 2010, 20:42

Wiel­ki jest człowiek, który w jed­nej chwi­li, trzaśnięciem po­wiek zmienia to co widzi. 

myśl
zebrała 69 fiszek • 19 lipca 2010, 15:12

Może miłość to tyl­ko baj­ka, tak jak opo­wieści o świętym mi­kołaju tyl­ko ta­ka dla do­rosłych. Za­fas­cy­nowa­nie nią sięga do
te­go stop­nia że ogląda­my ro­man­tyczne fil­my z miłością w tle, otu­lone prze­piękna mu­zyką. Czytamy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 26 fiszek • 16 lipca 2010, 20:46

Naj­większym błędem ludzi jest myśle­nie że świat się za­wali, jeśli ukocha­na oso­ba odej­dzie. szczęście nie po­lega tyl­ko na miłości. Szczęście ok­reśla się mianem wielu uczuć. nie pod­da­waj­my się jeśli z miłością nam nie wyj­dzie, w końcu każdy ma swoją "drugą połówkę". 

myśl
zebrała 35 fiszek • 15 lipca 2010, 18:50

Nie cof­niesz ki­jem Wisły, os­tatnio często zdarza mi się to pow­tarzać. Nie zmienię świata, nie zmieniając ludzi. Nie stanę na naj­wyższym szczy­cie i nie wyk­rzyczę pat­rzcie co ro­bicie! To wszys­tko co dzieje [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 14 lipca 2010, 18:15

Za­kocha­nie to ten mo­ment, w którym jed­no ser­ce roz­le­wa krew po dwóch ciałach. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 13 lipca 2010, 15:45

Ta­jem­ni­ca szczęścia jest zna­na pow­szechnie, nie ma człowieka który niezas­ta­nawiał by się czym jest is­to­ta szczęścia. Szczęście tkwi w nas sa­mych, nie możemy być szczęśli­wi jeśli na to nie zasługu­jemy, ra­niąc innych [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 16 fiszek • 12 lipca 2010, 15:19

Ka­wa wy­pita w obec­ności ukocha­nej oso­by nie jest już zwyczajną kawą , prze­mienia się na ry­tułał gorącej miłości, dym niesie za­pach wspom­nień , głębo­ki aro­mat ka­wy ma smak po­całunków, za­rys ust od­bi­tych na fi­liżan­ce spra­wia, że ma­my pew­ność że to dzieje się nap­rawde, żad­nych ab­surdów, wszys­tko szcze­re, każde­go po­ran­ka.Od no­wa, sma­kuje­my szczęścia. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 9 lipca 2010, 17:28

Sen ma smak tych dni, których nig­dy nie będzie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 8 lipca 2010, 20:45

Caatherine

Ona nie lubi porządku w szafie z ubraniami, nie lubi zamykać okna gdy pada deszcz, ona uwielbia się śpieszyć... Ona jest niepowtarzalna ; ******

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Caatherine

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność